Bloog Wirtualna Polska
Są 1 270 104 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Zdjęcia w galeriach.


Zagadnienia na sprawdzian - barok

środa, 16 września 2009 15:14
Termin: czwartek 24 września 2009

Zagadnienia_na_sprawdzian_-_barok.pdf
Podziel się
oceń
0
0

komentarze (6) | dodaj komentarz

Kartkówka - wprowadzenie do renesansu - 1cd

sobota, 16 maja 2009 15:16


Termin: 18 maja 2009 (poniedziałek)

Zakres materiału obejmuje:
- wprowadzenie do renesansu - Podręcznik "Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka" klasa 1 cz. 2
(periodyzacja epoki, twórcy, filozofia, sztuka, główne idee epoki, itd.) ss. 8-32  
- zagadnienia uwzględnione w planie plan_wynikowy_nr_3_1cd.pdf (tu: wprowadzenie do renesansu)
- gatunki renesansowe - również te, które pojawiły się w prezentacji Radka i Mikołaja (UWAGA Obowiązują wszystkie gatunki renesansowe uwzględnione w indeksie pojęć cz. 1 i cz. 2 podręcznika; niektóre gatunki popularne w renesansie mają antyczny rodowód, więc ich definicje pojawiają się w cz. 1. podręcznika).


Podziel się
oceń
0
1

komentarze (1) | dodaj komentarz

TEMATY PREZENTACJI - 1cd i 1h

niedziela, 19 kwietnia 2009 20:30

Termin prezentacji: 11- 14 maja 2009 

Tematy prezentacji (Renesans - wprowadzenie do epoki):

 1. Renesans jako epoka historyczno-kulturowa

 2. Inspiracje antyczne w renesansie

 3. Filozofia epoki

 4. Utopia renesansowa i jej antyczne pierwowzory

 5. Sztuka renesansowa (malarstwo, rzeźba, architektura)

 6. Teatr renesansowy

 7. Gatunki literatury renesansowej

 8. Renesansowe wzorce osobowe

 9. Mikołaj Rej

 10. Filozofia antyczna w twórczości Kochanowskiego

 11. Jan Kochanowski - człowiek renesansu

 12. Horacjanizm

 13. Renesans w Niemczech (dla klasy 1cd) /Renesans we Francji (dla klasy 1h)

 14. Włochy jako kolebka renesansu (Petrarca, Boccaccio)

 15. Klasycyzm renesansowy i jego kontynuacje

 16. Literatura i sztuka renesansu - konteksty współczesne

Czas prezentacji: 4 minuty
W czasie prezentacji można posługiwać się materiałami pomocniczymi (np. ilustracje) i konspektem (format A5). Prezentację uczniowie przygotowują w parach.

Rozklad_materialu.pdf 
spis_tresci_podrecznik.pdf


Podziel się
oceń
0
1

komentarze (1) | dodaj komentarz

Zagadnienia na sprawdzian - 1cd

czwartek, 02 kwietnia 2009 23:28

FASCYNACJE ŚMIERCIĄ

UWAGA! Pytania na sprawdzianie mogą mieć inne brzmienie od podanych poniżej, będą jednak dotyczyć tych samych zagadnień.

  

Obowiązujące teksty:

 • Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią (wszystkie fragmenty z podręcznika)

 • J. Huizinga Jesień średniowiecza (fragment Taniec śmierci)

 • Tyrteusz Rzecz to piękna...

 • Zbigniew Herbert Apollo i Marsjasz

 • Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem

cz. 1 FASCYNACJE_SMIERCIA_1cd.pdf
cz. 2 Zdazyc_przed_Panem_Bogiem_-_pytania.pdf

 1.  
  1. Wyjaśnij pojęcia: taniec śmierci (danse macabre), oswojenie śmierci, karnawalizacja, oswojenie śmierci, groteska, personifikacja, animizacja, antropomorfizacja.

  2. Przetłumacz i wyjaśnij pojęcia: contempus mundi, ubi sunt?, memento mori.

  3. Omów genezę (czas i okoliczności powstania) utworu Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią [podręcznik s. 231].

  4. Opisz wygląd średniowiecznej śmierci na przykładzie obrazu przedstawionego w Rozmowie mistrza Polikarpa ze Śmiercią

  5. Omów wizerunek Śmierci [tu: wyjaśnij na czym polega personifikacja, karnawalizacja, groteska w obrazie Śmierci].

  6. Wymień inny niż t Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią tekst kultury (utwór literacki, dzieło plastyczne, dzieło muzyczne), wykorzystujące motyw tańca śmierci. Podaj ich autora.

  7. Jakie środki przekazu upowszechniały w średniowieczu myśl o śmierci. Co było przyczyną ich sukcesu? [zob. J. Huizinga]

  8. Wymień trzy zasadnicze tematy średniowieczne, które dotyczyły kresu wszelkich wspaniałości ziemskich.

  9. Wizerunek śmierci w średniowieczu znany był w ujęciu plastycznym i literackim pod kilkoma postaciami. Wymień je.

  10. Gdzie znajdował się najsłynniejszy ze wszystkich Tańców Śmierci, przedstawiony w r. 1424 na malowidle ściennym?

  11. Na czym polega demokratyzm śmierci? Jak ta idea zostaje wyobrażona w literaturze i sztuce?

  12. Kim jest Polikarp? Scharakteryzuj postać i jej postawę.

  13. Wyjaśnij pojęcia: tyrteizm, poezja tyrtejska, dystych elegijny, estetyzacja śmierci.

  14. Wymień trzech poetów antycznych (greckich). Określ tematykę poezji każdego z nich.

  15. Omów dwie postawy - bohatera i tchórza - opisane w wierszu Tyrteusza.

  16. Omów obraz śmierci heroicznej przedstawionej w utworze „Rzecz to piękna..." (okoliczności śmierci, sposób mówienia o niej).

  17. Wyjaśnij pojęcia: reinterpretacja mitu, dysonans, poezja konkretna.

  18. Podaj nazwę epoki literackiej, w której tworzył Zbigniew Herbert.

  19. Omów kompozycję wiersza Apollo i Marsjasz.

  20. Zanalizuj i zinterpretuj wskazany fragment wiersza. Wskaż środki artystyczne i omów ich funkcję.

  21. Odczytaj symbolikę skamieniałego słowika z finału wiersza Herberta.

  22. Scharakteryzuj Apolla. Jaką rolę pełni w wierszu? Opisz rodzaj sztuki reprezentowanej przez boga. Czy jest ona pozytywnie czy negatywnie oceniana z perspektywy wymowy wiersza? Uzasadnij odpowiedź.

  23. Scharakteryzuj rodzaj sztuki reprezentowanej przez Marsjasza. Na jakiej zasadzie zostaje ona zestawiona ze sztuką Apolla?

  24. W jaki sposób wiersz Herberta nawiązuje do greckiego mitu? Nazwij relację i uzasadnij odpowiedź.

  25. O jakiej rywalizacji opowiada wiersz Herberta. Co było przedmiotem pojedynku? Kto w nim zwycięża, a kto zostaje pokonany (uzasadnij odpowiedź)? Odnieś tę sytuację do pojedynku opisanego w micie.

  26. Scharakteryzuj kategorie piękna i brzydoty w kontekście wymowy utworu Herberta.

  27. Wskaż elementy turpistyczne w wierszu Herbert

   -------------------------------------------------------------------------------------

   1. Dokonaj analizy fragmentu „Zdążyć przed Panem Bogiem" (określ rodzaj, gatunek, formę podawczą, scharakteryzuj język, określ osobę mówiącą i scharakteryzuj ją, określ perspektywę osoby mówiącej).

   2. Dokonaj analizy fragmentu „Zdążyć przed Panem Bogiem" (określ rodzaj przedstawionej śmierci, oceń ją z perspektywy całości utworu, określ tradycję, do której się odwołuje).

   3. Dokonaj analizy fragmentu „Zdążyć przed Panem Bogiem" (scharakteryzuj poglądy przedstawionych we fragmencie osób na temat getta/sposobu umierania/godności człowieka).

   4. Wymień trzy wymienione w utworze Hanny Krall sposoby relacjonowania wydarzeń z getta.

   5. Określ stosunek europejskich mediów do wydarzeń w getcie warszawskim. Z czego wynikała ich postawa i w jaki sposób wpływała na relacje medialne.

   6. Scharakteryzuj postać Marka Edelmana.

   7. Wskaż, co było przyczyną zorganizowania walki zbrojnej w getcie. Jakie szanse mieli powstańcy na zwycięstwo i o co walczyli?

   8. Zinterpretuj słowa: „Przecież nie piszemy historii. Piszemy o pamiętaniu". Jaki wpływ ma taka postawa na kształt narracji w utworze?

   9. Przedstaw mit o getcie. Jakie zjawiska są świadectwem tego mitu? W jaki sposób mit ten zostaje obalony? Do jakiej tradycji odwołuje się mit o powstaniu w getcie.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------

    „Wtedy nie widziałem różnicy. Ale ją zobaczyłem później, w powstaniu warszawskim, kiedy wszystko już działo się w dzień, w słońcu, w przestrzeni bez muru. Mogliśmy tam nacierać, cofać się, biec. Niemcy strzelali, ale i ja strzelałem, miałem swój karabin, miałem biało-czerwoną opaskę, byli inni ludzie z biało-czerwonymi opaskami - dookoła wielu ludzi - słuchaj, jaka wspaniała, jaka komfortowa była to walka!"


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (10) | dodaj komentarz

Terminy sprawdzianów

środa, 18 marca 2009 15:00


Poprawa testu ("Treny" J. Kochanowskiego) - 19 marca 2009

Sprawdzian ze średniowiecza i "Zdążyć przed Panem Bogiem" - 1 h - 24 marca 2009


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

Zagadnienia na sprawdzian - 1h

piątek, 13 marca 2009 17:19
 

Epoki literackie - średniowiecze
Hanna Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem"

UWAGA!

Pytania na sprawdzianie mogą mieć inne brzmienie od podanych poniżej, będą jednak dotyczyć tych samych zagadnień.

 

 1. Periodyzacja epoki.

 2. Ułóż wymienione wydarzenia w porządku chronologicznym. [ćw. 2]

 3. Wyjaśnij pojęcia: moralitet, teocentryzm, mediewista, system feudalny, scholastyka, plankt, dualizm, gradualizm, uniwersalizm, literatura parenetyczna, apokryf, franciszkanizm, asceza, taniec śmierci, personifikacja, oswojenie śmierci, tomizm, augustynizm, humanizm średniowieczny.

 4. Wyjaśnia pojęcia: carmen patrium, ad maiorem Dei gloriam, compassio Mariae, devotio moderna, danse macabre, memento mori, media tempora.

 5. Scharakteryzuj wizerunki maryjne: pieta, Theotokos, Mater Dolorosa, deesis. Wymień utwory, w których występują. Wskaż wizerunki charakterystyczne dla sztuki romańskiej.

 6. Wskaż groteskę w średniowiecznym obrazie śmierci.

 7. Rozpoznaj wizerunki maryjne pojawiające się na ilustracji.

 8. Rozpoznaj motyw literacki pojawiający się we wskazanym fragmencie średniowiecznego utworu („Bogurodzica", „Lament świętokrzyski", „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią").

 9. Podaj pięć przykładów uniwersalizmu w kulturze średniowiecznej Europy.

 10. Wymień średniowieczne wzorce osobowe.

 11. Scharakteryzuj sztukę gotycką.

 12. Omów średniowieczną koncepcję piękna.

 13. Omów średniowieczną wizję śmierci.

 14. Wymień tytuły pięciu utworów średniowiecznych.

 15. Wyjaśnij pojęcia: poezja tyrtejska, tyrteizm, reportaż.

 16. Cechy reportażu - formuła 4xA [wymień składniki formuły 4xA i je wyjaśnij].

 17. Wymień 3 słynnych twórców reportaży i ich dzieła [co najmniej dwa tytuły dla każdego twórcy].

 18. Zinterpretuj tytuł utworu Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem".

 19. Scharakteryzuj porządek czasowy utworu „Zdążyć przed Panem Bogiem".

 20. Zinterpretuj wskazany fragment utworu Hanny Krall.

  Zagadnienia_na_sprawdzian_sredniowiecze.pdf


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (2) | dodaj komentarz

"Dżuma" - zagadnienia na sprawdzian

środa, 04 lutego 2009 15:09

Wymagania_na_sprawdzian.pdf

UWAGA!  Pytania na sprawdzianie mogą mieć inne brzmienie od podanych poniżej, będą jednak dotyczyć tych samych zagadnień.

 1. Scharakteryzuj postawy głównych bohaterów, wskaż wartości jakie były dla nich ważne.
 2. Wymień bohaterów, których postawa ulega ewolucji. Napisz, co wywołało zmianę i na czym polegała.
 3. Wskaż wśród bohaterów „Dżumy" bohaterów dynamicznych i bohatera absurdalnego. Wyjaśnij pojęcia: bohater dynamiczny, bohater absurdalny.
 4. Omów sposób ukształtowania przestrzeni w „Dżumie".
 5. Na przykładzie „Dżumy" wyjaśnij określenia: przestrzeń konkretna, realistyczna, uniwersalna, symboliczna, zamknięta, przestrzeń, która charakteryzuje bohaterów.
 6. Omów narrację i ukształtowanie narratorów./ Kto jest narratorem w powieści Alberta Camusa? Określ typ, kompetencje i cel narratora. Nazwij typy narracji, występujące w powieści.
 7. Odczytaj symbolikę: dżumy (zarazy), lekarza, szczura.
 8. *Wymień założenia egzystencjalizmu i wskaż przykłady ich realizacji w powieści Camusa.
 9. Wymień elementy filozofii egzystencjalnej obecne w ukształtowaniu postaci Bernarda Rieux [Rieux jako bohater absurdalny].
 10. Wykaż, że Dżuma Alberta Camusa to powieść paraboliczna.
 11. „Jest rzeczą równie rozsądną ukazać jakiś rodzaj uwięzienia przez inny, jak ukazać coś, co istnieje rzeczywiście, przez coś innego, co nie istnieje" (D. Defoe). Wyjaśnij znaczenie motta i odnieś je do przesłania powieści Camusa. Jaki gatunek realizuje koncepcję Defoe?
 12. Zinterpretuj podany fragment utworu.
 13. Wyjaśnij pojęcia: symbol, alegoria, asceza, legenda hagiograficzna, legenda, hagiografia, literatura parenetyczna, autotematyzm, turpizm, franciszkanizm, animalizacja, zoomorfizacja, parabola, przypowieść, powieść paraboliczna.
 14. Wymień cechy postawy franciszkańskiej.
 15. Wskaż elementy cudowności w „Legendzie o św. Aleksym". Określ ich znaczenie.
 16. Na czym polegała różnica pomiędzy sposobami postrzegania świata właściwymi dla św. Aleksego i św. Franciszka?
 17. Wymień cztery charakterystyczne cechy poetyki ks. Jana Twardowskiego.
 18. Wymień cztery charakterystyczne cechy poetyki turpistycznej.
 19. Kiedy miał miejsce właściwy (książkowy) debiut literacki Stanisława Grochowiaka? Podaj datę roczną i tytuł debiutanckiego tomiku.
 20. Kto był twórcą określenia turpizm? Podaj autora i tytuł.

Fragment podręcznika: podrecznik.pdf (dla chętnych)


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (5) | dodaj komentarz

"Treny" Jana Kochanowskiego - orientacyjne pytania do testu

poniedziałek, 19 stycznia 2009 18:38
 
UWAGA! Pytania testowe  mogą mieć inne brzmienie od podanych poniżej, będą jednak dotyczyły tych samych zagadnień.

Zagadnienia_na_sprawdzian_treny.pdf 
 1. Podaj datę wydania „Trenów" oraz daty urodzin i śmierci Jana Kochanowskiego.
 2. Omów kompozycję cyklu (5 części trenu, schemat kompozycji).
 3. Określ znaczenie Trenu IX, T.X i T.XI w cyklu poetyckim Kochanowskiego.
 4. Określ znaczenie Trenu XIX w cyklu poetyckim Kochanowskiego.
 5. Wyjaśnij pojęcia: tren, sztafaż mitologiczny, ubi sunt? (gdzie są), cykl poetycki, ironia, wiersz sylabiczny, porte-parole, autobiografizm, stoicyzm, platońska koncepcja zaświatów.
 6. Wymień innych niż Kochanowski twórców trenów (2). Podaj nazwę współczesnego cyklu poetyckiego nawiązującego do „Trenów" Kochanowskiego.
 7. Kim byli: Cyceron, Simonides, Heraklit, Safona, Niobe, Prozepina (Persefona), Orfeusz?
 8. W podanym utworze wskaż: przerzutnię, porównanie homeryckie, zdrobnienie, anaforę, apostrofę, epitet, wyliczenie, pytanie retoryczne, personifikację. Który z podanych środków artystycznych jest charakterystyczny dla twórczości Kochanowskiego?
 9. Scharakteryzuj język „Trenów" Jana Kochanowskiego.
 10. Omów obraz śmierci przedstawiony w „Trenach" Jana Kochanowskiego.
 11. Wskaż źródło cytatów (konkretny tren). Omów ich znaczenie (w kontekście całego cyklu). Wskaż motyw, który reprezentują [vanitas, ubi sunt?].
 • „Cóż, prze Bóg żywy, nie jest prózno na świecie?/ Wszytko prózno!";
 • „Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała?/ W którą stronę, w którąś się krainę udała?";
 • „Gdzieśkolwiek jest, jesliś jest, lituj mej żałości"
 • „Fraszka cnota! --- powiedział Brutus porażony..."
 • „Żałości! co mi czynisz? Owa już oboje/ Mam stracić: i pociechę, i baczenie swoje?"
 • „Tego się, synu, trzymaj, a ludzkie przygody/ Ludzkie noś; jeden jest Pan smutku i nagrody."

    12.   Na czym polega kryzys światopoglądowy poety? Jakie systemy wartości zostają podważone
            w „Trenach"?
    13.   Omów założenia filozofii stoickiej. Podaj imię stoika, do którego nawiązuje Kochanowski w „Trenach".
    14.   Kto jest właściwym bohaterem „Trenów" Kochanowskiego? Uzasadnij odpowiedź.
    15.   Wskaż różne sposoby nawiązywania do antyku w trenach J. Kochanowskiego.
    16.   Wyjaśnij na czym polega nowatorstwo cyklu.

Jan Matejko Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki


Podziel się
oceń
0
4

komentarze (4) | dodaj komentarz

planowane sprawdziany

środa, 14 stycznia 2009 14:19

W semestrze drugim w okresie od 19 stycznia do początku marca planowane są sprawdziany:

- dla klasy 1 cd: test czytania, różne koncepcje świętości oraz kartkówki i testy ze znajomości lektur
- dla klasy 1 h: test czytania, sprawdzian z wiedzy o średniowieczu oraz kartkówki i testy ze znajomości lektur

Lektury dla klasy 1cd:
- Dżuma Albert Camus - styczeń/luty 2009
- Zdążyć przed Panem Bogiem Hanna Krall - początek marca 2009
- Inny świat Gustaw Herling-Grudziński - marzec 2009
- Pożegnanie z Marią, U nas w Auschwitzu, Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem Tadeusz Borowski - marzec/kwiecień 2009

Każy uczeń powinien przynieść na lekcję egzemplarz lektury (praca z tekstem). Proszę nie przynosić na zajęcia wydań z opracowaniem (np. wydawnictw Greg, Zielona Sowa).
Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Praca klasowa - 1cd

czwartek, 18 grudnia 2008 12:56

Ze względu na regulamin, praca klasowa została przeniesiona na 12 stycznia 2009.
Zagadnienia:
- wprowadzenie do średniowiecza (główne idee, filozofia, literatura i sztuka epoki),
- liryka maryjna (dawna i współczesna),
- analiza utworu lirycznego.

Podziel się
oceń
0
0

komentarze (3) | dodaj komentarz

Literatura i filozofia starożytnych Greków - pytania do sprawdzianu

sobota, 15 listopada 2008 8:22
 

Literatura i filozofia starożytnych Greków

 • 1. Omów budowę klasycznego heksametru (stopy metryczne, ich budowa, liczba i kolejność występowania). Czym jest iloczas?
 • 2. Omów budowę heksametru polskiego (stopy metryczne, ich budowa, liczba). Czym zostaje zastąpiony iloczas? Podaj tytuł i autora jednego utworu, w którym występuje heksametr polski.
 • 3. Podaj następujące informacje o „Królu Edypie" i "Iliadzie": rodzaj literacki, gatunek, epoka literacka.
 • 4. Co było inspiracją w zakresie tematu dla „Króla Edypa" i "Iliady"? Podaj gatunek i tytuł tekstu.
 • 5. Przedstaw podział mitów i określ treść każdego typu.
 • 6. Podaj cechy gatunkowe eposu (co najmniej 5).
 • 7. Wymień trzy eposy antyczne (podaj autora i tytuł).
 • 8. Udowodnij, że „Iliada" jest eposem (podaj 3 cechy i przykład ich realizacji w tekście).
 • 9. Podaj cechy dramatu antycznego (co najmniej 5).
 • 10. Udowodnij, że „Król Edyp" jest dramatem antycznym (podaj 3 cechy i przykład ich realizacji w tekście). [zasada trzech jedności to jedna cecha]*
 • 11. Wymień trzech wielkich tragików greckich.
 • 12. Podaj trzech starożytnych twórców liryki. Określ tematykę utworów każdego z nich.
 • 13. Omów budowę dramatu antycznego (podział odpowiadający dzisiejszych aktom i scenom). Wymień wszystkie kolejne części. W których występuje chór, a w których dialogi bohaterów.
 • 14. Kim byli: Hektor, Achilles, Priam, Agamemnon, Helena, Parys, Kasandra, Laokoon, Odyseusz? Którzy byli po stronie Trojan, a którzy po stronie Greków (Achajów)?
 • 15. „Gniew, Bogini, opiewaj Achilla, syna Peleusa". Określ miejsce podanego fragmentu „Iliady" w tekście. Czym był spowodowany gniew Achillesa?
 • 16. Podaj cechy stylu homeryckiego (co najmniej 3).
 • 17. Wyjaśnij pojęcia: porównanie homeryckie, retardacja, stały epitet.
 • 18. Omów skład i rolę chóru w dramacie antycznym.
 • 19. Na schemacie teatru wskaż proskenion, skene, parodos i orchestrę. Określ ich funkcje.

[prawidłowa odpowiedź: skene - budynek, który tworzył tło akcji (wyobrażał np. pałac królewski) i spełniał rolę garderoby; proskenion - miejsce, gdzie występowali aktorzy; orchestre - miejscem chóru, choć mogli na niej grać także aktorzy; parodos - dwa  wejścia na orchestrę, służyły widzom jako droga wejścia na swoje miejsca oraz droga wejścia i zejścia dla chóru. UWAGA na sprawdzianie na schemacie nie będzie napisów]

 • 20. Omów genezę tragedii greckiej.
 • 21. Jakie zmiany wprowadził Sofokles w teatrze greckim?
 • 22. Wyjaśnij pojęcia: tragizm, ironia tragiczna, wina tragiczna, fatum, katharsis.
 • 23. Na czym polega tragizm Edypa?
 • 24. Na czym polega tragizm Antygony?
 • 25. Na czym polega ironia tragiczna występująca w „Królu Edypie"?
 • 26. Na czym polega wina tragiczna Edypa? [Podaj dwie winy i określ dlaczego są tragiczne.]
 • 27. Wyjaśnij pojęcia: ironia sokratejska, utopia, poetyka, epikureizm.
 • 28. Omów koncepcję państwa stworzoną przez Platona.
 • 29. Omów tezę filozoficzną Platona, którą obrazuje jaskinia platońska.
 • 30. Podaj imię filozofa, którego dotyczy informacja:

Nie zostawił po sobie żadnych pism.   .......................

Stworzył wizję utopijnego państwa.  .......................

Był autorem „Poetyki".  .......................

Stworzył doktrynę filozoficzną zwaną stoicyzmem.  .....................

Popełnił samobójstwo, gdyż nie mógł cieszyć się życiem.  ......................

Utożsamiał dobro z wiedzą. Uważał, że zło bierze się z niewiedzy.  ................

 • 31. Omów filozofię stoicką. [człowiek nie ma wpływu na naturę, więc trzeba się poddać losowi i zachować spokój bez względu na to czy spotyka nas szczęście czy nieszczęście; cnota to uwolnienie się od popędów i namiętności, kierowanie się rozumem; człowiek szczęśliwy jest odporny na wyroki fortuny i zdystansowany wobec wartości materialnych]

 

* [.....] - komentarz nauczyciela do pytań

Sprawdzian_literatura_antyczna.doc


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (10) | dodaj komentarz

Zdjęcia w galeriach.


poniedziałek, 23 października 2017

Licznik odwiedzin:  273 342  

Kalendarz

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

O moim bloogu

blog przeznaczony dla uczniów klasy 3 CD i 3 H II LO w Bydgoszczy

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 273342
Wpisy
 • liczba: 294

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Pytamy.pl

Pytamy.pl